பன்னிரு ஆழ்வார்கள் பாடிய பிரபந்தங்களை நாதமுனி என்பவர் நாலாயிரத் திவ்விய பிரபந்தம் எனத் தொகுத்தார். நாலாயிரம் என்பது பாசுரங்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும்.…

Read more